To forma zajęć grupowych, kształtujących kluczowe kompetencje psychospołeczne, dzięki którym dzieci w praktyce uczą się prawidłowej komunikacji, współpracy w grupie, trenują rozpoznawanie i kontrolowanie emocji, a także nabierają wiary we własne możliwości. Trening odbywa się w przyjaznej pełnej akceptacji atmosferze. Nauka kompetencji społecznych bazuje na zastosowaniu odpowiednich zabaw i ćwiczeń w grupach, z wykorzystaniem modelowania jako podstawowego sposobu nabywania umiejętności i modyfikacji zachowań. Bardzo istotnym czynnikiem wspomagającym naukę jest odgrywanie ról, stosowanie konkretnych algorytmów i strategii konstruktywnych w danych okolicznościach działań, jako że zaangażowanie jest kluczowe w procesie efektywnego przyswajania i zapamiętywania.

Zajęcia TUS rozwijają między innymi poczucie własnej wartości, uczą radzenia sobie w trudnych sytuacjach, efektywnej regulacji emocji, asertywności oraz współpracy z rówieśnikami. Celem zajęć jest nabycie konkretnych umiejętności, które dziecko będzie mogło stosować, skutecznie radząc sobie w różnych sytuacjach w swoim środowisku społecznym. Dzięki doskonaleniu umiejętności społecznych w formie pozytywnych doświadczeń, dziecko za sprawą generalizacji będzie miało możliwość poczuć się pewnie, bezpiecznie i komfortowo w relacjach z ludźmi.

Dla kogo?

  • dla dzieci z trudnościami w kontaktach społecznych, w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji,
  • z problemami w komunikacji;
  • dla dzieci przejawiających zachowania opozycyjno- buntownicze
  • wycofanych i zalęknionych
  • mających problemy w odnalezieniu się w nowej sytuacji
  • przejawiających trudności w radzeniu sobie z emocjami i samokontrolą
  • doświadczających przemocy rówieśniczej
  • mających trudności z czekaniem na swoją kolej i stosowaniem się do poleceń
  • mających problem z radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych

Jak wygląda nabór do grupy?
Trening poprzedza indywidualne odpłatne spotkanie konsultacyjne rodziców i dzieci z psychologami prowadzącymi zajęcia. Na spotkaniach tych określa się między innymi trudności występujące u dziecka oraz jego potrzeby i stwierdza, czy trening jest aktualnie odpowiednią formą wsparcia dla dziecka. Ewentualnie proponuje inną formę pomocy. W porozumieniu z rodzicami określony zostaje zakres tematów priorytetowych do pracy z konkretnym dzieckiem, istotny przy stworzenia planu pracy.

Jak wyglądają zajęcia?
Trening Umiejętności Społecznych to regularne spotkania, odbywające się minimum raz w tygodniu, trwające 1h w stałych grupach od 4 do 6 uczestników, z udziałem 2 prowadzących, przewidziane dla konkretnych stałych odbiorców do końca roku szkolnego, kończące się ewaluacją końcową, z możliwością kontynuacji udziału w grupach zaawansowanych w kolejnych latach.

Treningi prowadzone są przez doświadczonych psychologów, pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia są zindywidualizowane i dostosowane do wieku oraz zapotrzebowania konkretnej grupy.

Czas trwania:
4 spotkania po 60 minut

Koszt: 420 zł